Echo-Bravo, Fast Intervention Unit

Echo-Bravo, Fast Intervention Unit (Light Rocket Launcher)
Corvus Belli miniature, Masters6-level, NMM. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky