MadFly-Art Miniature Painting Studio
16Nov/18

Sisters Angels Troops

Sisters Angels Troops
Raging Heroes miniatures, TGG2, Masters6-level, NMM. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky

16Nov/18

Sisters Angels Troops

Sisters Angels Troops
Raging Heroes miniatures, TGG2, Masters6-level, NMM. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky

22Oct/18

Dwarf Lord Balbir

Dwarf Lord Balbir
Scibor Monstrous miniature, Masters6-level, NMM. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky

For Sale on logoEbay_x45

22Oct/18

Dwarf Lord Ragar

Dwarf Lord Ragar
Scibor Monstrous miniature, Masters6-level, NMM. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky

For Sale on logoEbay_x45

22Oct/18

Dwarf Lord Storgar

Dwarf Lord Storgar
Scibor Monstrous miniature, Masters6-level, NMM. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky

For Sale on logoEbay_x45

22Oct/18

Dwarf Lord Wolfrik

Dwarf Lord Wolfrik
Scibor Monstrous miniature, Masters6-level, NMM. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky

For Sale on logoEbay_x45

22Oct/18

SF Spartan Leonidas

SF Spartan Leonidas
Scibor Monstrous miniature, Masters6-level, NMM. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky

For Sale on logoEbay_x45

15Oct/18

Mounted Knights Command Group

Mounted Knights Command Group
Raging Heroes miniatures, TGG2, Masters6-level, NMM, freehands. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky

15Oct/18

Mounted Knights Troops

Mounted Knights Troops
Raging Heroes miniatures, TGG2, Masters6-level, NMM. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky

12Oct/18

Mounted Knights Command Group

Mounted Knights Command Group
Raging Heroes miniatures, TGG2, Masters6-level, NMM, freehands. Vote on CMON.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky